Zabezpečovali sme: 

 • Projekt: realizačný projekt pre vykurovanie pre 49 rodinných domov
Košice - Myslava
2012

Zabezpečovali sme:

 • Projekt: realizačný projekt pre vykurovanie terasových bytových domov s 22 bytmi, zdroje tepla – tepelné čerpadlá. 
Košice

Zabezpečovali sme: 

 • Projekty: realizačný projekt pre vykurovanie a zdravotechnické inštalácie pre 16 rodinných domov v obytnom súbore
Malá Ida

Zabezpečovali sme: 

 • Projekt: realizačný projekt vzduchotechniky a teplovodného vykurovania 35 bytov vrátane plynovej kotolne 170 kW

 

Okánikova ul., Bratislava
2013

Stavba je členená na objekt bytového domu a administratívnej budovy. Úžitková plocha je 6800 m2. Vrámci projektov sa riešilo: PD pre vykurovanie, chladenie, vzduchotechniku, klimatizáciu, v subdodávke plyn. Projekt vykurovania riešil teplovodné vykurovanie 36 bytov, obchodných priestorov a administratívnej budovy. Ako zdroj tepla slúži plynová kotolňa 270 kW. Projekt chladenia rieši chladenie administratívnej budovy vodnými fancoilami. Zdroj chladu je chladič o výkone 64kW. Projekt klimatizácie rieši klimatizáciu bytov a obchodných priestorov split a multisplit klimatizačnými systémami. Časť vzduchotechnika riešila vetranie  administratívnej budovy, obchodných priestorov, garáží a odvetranie hygienických zariadení a kuchýň bytov. 

Bratislava
2013

Obytný komplex tvoria štyri bytové domy a polyfunkčný objekt. Vrámci projekcie sme zabezpečili projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt vykurovania, zdravotechniky, vzduchotechniky a klimatizácie.

Košice
2014

Zabezpečovali sme:

 • Projekt pre vykurovanie a chladenie pomocou tepelných čerpadiel, zdravotechniku, vzduchotechniku
Garbiarska ul., Košice
2016

Zabezpečovali sme: 

 • Projekt pre vykurovanie 18 bytov vrátane plynovej kotolne, projekt pre zdravotechniku, vzduchotechniku, plynoinštaláciu

 

Kmeťova ul., Košice
2016

Zabezpečovali sme:

 • Projekt podlahového vykurovania, zdravotechniky, vzduchotechniky
Košice
2016 - 2017

Zabezpečovali sme:

 • Projekt kotolne, vykurovania, vzduchotechniky, plynofikácie
Košice
2015

Zabezpečovali sme:

 • Projekt: ústredné vykurovanie
 • Realizácia: tepelné čerpadlo IVT PremiumLine EQ17 (zem-voda), 3 x 100m vrty, podlahové vykurovanie PYD FLOORCLIP
Spišská Nová Ves
2015 - 2016

Zabezpečovali sme:

 • Projekt: ústredné vykurovanie
 • Realizácia: tepelné čerpadlo IVT AIR X170 (vzduch - voda), podlahové vykurovanie PYD FLOORCLIP, stropné chladenie PYD ALU TOP
Záborské
2015

Zabezpečovali sme:

 • Projekt: Nízkoenergetická stavba EcoPoint Košice (pre developera: Bischoff & Compagnons) - vytvorenie koncepcie a projektová dokumentácia PSP pre vykurovanie, chladenie a vzduchotechniku objektu.  Ako zdroj tepla boli navrhnuté tepelné čerpadlá typu zem-voda o výkone 2x70kW s primárnym zdrojom tepla/chladu 30 hlbinných vrtov o hĺbke 130m. Nízkoteplotné vykurovanie a chladenie priestorov riešené aktívnym betónovým jadrom v stropoch, na prvom nadzemnom podlaží kombinované aj s podlahovým vykurovaním. Vetranie centrálnou vetracou jednotkou. Spätné získavanie tepla je na úrovni 90%. Výmenníky tepla a chladu sú napájané z centrálneho nízkoteplotného systému vykurovania a chladenia. Ohriaty odvádzaný vzduch z administratívnych priestorov je využívaný na temperovanie garáží.
 • Realizácia: Dodávka a montáž primárnej strany tepelných čerpadiel – vodorovné rozvody pre hlbinné vrty
Košice

Riešili sme projekt pre profesie: vzduchotechnika, vykurovanie, zdravotechnika, v subdodávke meranie a regulácia, elektroinštalácie. Tiež sme vyhotovili energetický štítok. Výstavba administratívnej budovy začala v auguste 2008 a je súčasťou konceptu dvoch navzájom nezávislých a zároveň funkčne prepojených budov – sídla SSE, a. s. a technologického centra SSE, a. s.. Celková kapacita budovy technologického centra je 216 zamestnancov a administratívnej budovy 300 zamestnancov. Vykurovanie a chladenie budov bolo riešené pomocou VRV systému. V rámci vetrania bolo riešené vetranie zasadačiek a odvetranie hygien.

 

 

 

Žilina
2008

Projekt ústredného vykurovania a chladu riešil ako zdroj tepla tepelné čerpadlo, vykurovanie a chladenie pomocou vodných fancoilov, napojenie VZT jednotiek a prípravu TÚV. 

Tepelný výkon pre vykurovanie: 680 kW

Chladiaci výkon pre chladenie: 560 kW

 

 

Moldavská ul., Košice

Zabezpečovali sme:

 • projekcia - ústredné vykurovanie, chladenie, vzduchotechnika
 • realizácia - ústredné vykurovanie, chladenie, vzduchotechnika, MaR, ZTI

V objekte pozostávajúcom z hotelovej a administratívnej časti sa riešilo: vykurovanie/chladenie pomocou vodných fancoilov a radiátorov, zdroj tepla: výmenníková stanica 700 kW, zdroj chladu chiller: chladiaci výkon 400 kW; vetranie kongresovej sály, kuchyne, jedálne, administratívnej časti, hotelovej časti, klimatizácia serverovne.

Zvolen
2008

Rekonštrukcia novorodeneckého oddelenia, operačná sála a súvisiace oddelenia

Projekcia: Realizačný projekt vzduchotechniky 
Projekt riešil:
 • Vetranie a klimatizácia Pôrodnej sály 
 • Vetranie a klimatizácia Novorodencov a JIRS 
 • Vetranie a klimatizácia Sekčného sálu
 • Vetranie hygienických priestorov
 • Požiarne vetranie
 • Klimatizáciu UPS, rozvodne, miestností lekárov a sestier

 

Poprad
1955

Rekonštrukcia novorodeneckého oddelenia, operačný sál a súvisiace oddelenia

ZREALIZOVANÉ

 

 

Projekcia : Realizačný Projekt vzduchotechniky

Projekt riešil -       Vetranie a klimatizácia Pôrodnej sály

Vetranie a klimatizácia Novorodencov a JIRS

Vetranie a klimatizácia Sekčného sálu

Vetranie hygienických priestorov

Požiarne vetranie

Klimatizáciu UPS, rozvodne, miestností lekárov a sestier

Poprad

 

Realizačný projekt

Vetranie zdravotníckych oddelení –vzduchotechnika-10ks VZT jednotiek, modernizácia chladiacich agregátov, veží a úpravne vody, strojovňa chladenia, rozvody tepla a chladu 3MW

 

 

 

Košice

Rekonštrukcia chirurgie a OFZT – realizačný projekt vykurovanie

 

Košice

Projektová dokumentácia – teplovodné vykurovanie a vyregulovanie pavilónu A 

Košice

Zabezpečovali sme:

 • Energetický audit
 • Rekonštrukcia tepelného hospodárstva
 • Projekt teplovodného vykurovania objektov vrátane  zdroja tepla - plynovej kotolne, v subdodávke ZTI, AS, MaR, ELI, PO. 
Svidník
2015

Zabezpečovali sme:

 • Projekt vykurovania, chladenia, zdravotechniky, vzduchotechniky, plynofikácie.

 

 

Banská Bystrica
2016

Zabezpečovali sme:

 • Projekt: rekonštrukcia vykurovania areálu s jednou admininistratívnou budovou, 4 bytovými domami, jedálňou, objektami vrátnice, dielne, skladov, garážami, práčovňou, hlavnou budovou liečebne atď. Ako zdroje tepla boli navrhnuté samostatné plynové kotolne pre menšie objekty a plynová kotolňa 1,3MW pre hlavnú budovu. Projekt zahrňoval aj vonkajšie rozvody plynu a teplovodné vykurovanie hlavnej budovy. 
2013

realizačný projekt ÚV, VZT, CHL, ZTI, PL

Jasná
2018 - 2020

Zabezpečovali sme:

 • Projekt vzduchotechniky, vykurovania, zdravotechniky
Štrba
2013

Projekt vykurovania, chladenia, zdravotechniky, vzduchotechniky, plynofikácie.

Košice
2015 - 2017

Projekcia : Realizačný Projekt pre strojné chladenie – 2xturbokompresory o výkon 6,4MW + chladiace veže .

Realizácia :  Dodávka a montáž chladenia turbokompresormi   

Slovenská Ľupča

Objekt bol navrhnutý ako multifunčkné obchodné centrum s pasážami, obchodmi, technickými priestormi, kanceláriami,  s možnosťou dvojúrovňového parkovania . Hrubá nájomná plocha približne 29 000 m2.

Multifunkčné centrum Štadión v Žiline sa radí medzi prvé projekty na Slovensku predschválené na certifikáciu systémom LEED. 

 • Projekt: Realizačný Projekt pre vykurovanie/chladenie, a vzduchotechniku. Zdroj tepla/chladu  - tepelné čerpadlá voda-voda , systém dry and spray s vodnou slučkou. Chl.Výkon : 6MW. Cca 200 ks vnútorných jednotiek tep. čerpadiel. 
Žilina

V rámci objektu sa projekčne riešil návrh vetrania, vykurovania a klimatizácie priestorov kancelárií, laboratórií, špeciálnych laboratórií, zasadačiek a študovní, prednáškovej sály foyer a galérie bufetu a zázemia bufetu, archívov. Vetranie bolo riešené centrálnymi VZT jednotkami respektíve odsávanie laboratórií pomocou digestorov. Centrálne VZT jednotky využívajú spätné získavanie tepla na úrovni 85-95% a vlhkosti na úrovni 35-50%. Vykurovanie teplovodné pomocou vykurovacích telies a fancoilov slúžiacich aj na chladenie. 

Plocha  : 15 200 m2

Vykurovací výkon 1,2 MW + 0,3 MW na ohrev TPV. Zdrojom tepla odovzdávacia stanica tepla.

Ako zdroj chladu slúžia 2 adiabatické chladiče fy. Menerga o výkone 2x260 kW.

 

Bratislava