Koľko  energetický certifikát  stojí?

Ak máte záujem o vypracovanie energetického certifikátu a zaujímate sa o cenu, prosím, kontaktujte nás na designing(at)klimateplo.sk.

Kedy je energetický certifikát povinný?

Podľa zákona č. 555/2005 o Energetickej hospodárnosti budov a podľa zákona č. 300/2012, ktorý zákon 555/2005 mení a dopĺňa  je podľa §5 energetický certifikát povinný:
 • pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,
 • pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje,
 • pri dokončení novej budovy alebo významnej obnove existujúcej budovy; inak je dobrovoľný
 
Ak má budova spoločný systém vykurovania, možno na základe vykonanej energetickej certifikácie budovy vykonať energetickú certifikáciu aj jednotlivého bytu alebo inej samostatne užívanej časti budovy. Energetickú certifikáciu bytu možno vykonať aj na základe hodnotenia iného podobného bytu v tej istej budove, ktorého energetická certifikácia už bola vykonaná. Ak odborne spôsobilá osoba preukáže zhodu energetického hodnotenia a porovnateľnosť rodinných domov, možno energetickú certifikáciu rodinného domu vykonať aj na základe hodnotenia iného rodinného domu s podobnou architektúrou, veľkosťou a úrovňou energetickej hospodárnosti.

Kedy nie je energetický certifikát povinný?

Povinnosť energetickej certifikácie sa v zmysle zákona nevzťahuje na:
 • budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,
 • kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
 • budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
 • priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
 • bytové budovy, ktoré sú určené na používanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25% spotreby pri celoročnom užívaní,
 • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

Dokedy je povinné energetický certifikát vypracovať?

Vlastník budovy je povinný mať energetický certifikát:
 • ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí inak,
 • do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť,
 • ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti.

Zaradenie do energetických tried

Základom energetickej certifikácie je výpočet energetickej hospodárnosti a zaradenie budovy podľa typu do tzv. kategorizácie budov. Na energetickom certifikáte je tiež budova zatriedená podľa energetickej hospodárnosti do energetickej triedy A až G. Budovy v triede A sú energeticky najhospodárnejšie, v triede G sú najmenej hospodárne, t. j. majú vysokú mernú potrebu energie. Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov, t. j. musí byť zatriedená v triedach A alebo B. Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy.
 

Čo je to energetický štítok?

Energetický štítok je v zmysle zákona výňatok z energetického certifikátu. Vlastník budovy, v ktorej viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ju často navštevuje a vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje je povinný do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického štítku vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste.

Aká je platnosť energetického certifikátu?

Energetický certifikát je platný maximálne 10 rokov, ak sa skôr nevykonala významná obnova budovy. Významnou obnovou budovy sú stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní.
 
 
Energetické certifikáty vydané do 31. decembra 2012 platia do uplynutia platnosti, ktorá je v nich uvedená.

Energetický certifikát a audit